Телефон в Алматы
8 727 344 05 14
Бесплатный звонок по Казахстану
8 800 080 5005
Обработка заявок: Круглосуточно
График работы Call Center:
Пн - Пт 8:30-19:00,
Сб - Вс 10:00-17:00
Жеке кабинетке кіру

ӨТІНІШ-ОФЕРТА және ҚАРЫЗ ШАРТЫ

«iFinance» ЖШС
ТОО «директоры »
М.Бельдеубаев мырзаға

ӨТІНІШ-ОФЕРТА
Қарыз беру және қарыз шартын жасау туралы

(бекітілген мөлшерлеме)

Алматы қаласы

Күні: _________

Мен, Қазақстан Республикасының азаматы (азаматшасы), _______________________ ( ТАӘ толығымен)

Туғыын күні және жылы:_____________

Жеке куәлігі: № __________, берілген күні __________., кім берген: _____Қазақстан Республикасы

Жеке сәйкестендурі нөмірі (ЖСН): __________

Мекен-жайы: ____________________________________________________________

Ұялы телефоны: ____________________

Үй телефоны:                                          

Құжаттарды жөнелтуге арналған электрондық почтасы адресі: ____________________

Арнайы код (жай электрондық қолтаңба): __________________________________________________
(Көрсетілген арнайы код бірегей болып табылады және Қазақстан Республикасының 07.01.2003 ж. № 370-II «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Заңының нормаларына сай жай электрондық қолтаңбаны білдіреді)

Өзім https://turbomoney.kz адресіндегі сайттан танысқан Қарыздарды беру және қызмет көрсету Қағидаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 395-397 баптарының ережелеріне сәйкес әрекет ете отырып, осы өтініш-офертаны «iFinance» ЖШС-не (бұдан әрі – «Серіктестік») (БСН: 160440030661, тұрған жері: Қазақстан Республикасы, A05D6D2 (050000) Алматы қаласы, Жамбыл көшесі, 77, 5 қабат, 501-507 кеңсе, тіркелген жері: Қазақстан Республикасы, A05H1H0 (050005) Алматы қаласы, Төле би даңғылы, 265) жолдаймын және Серіктестікке маған № ____________________ есеп шотқа/ағымдағы/карточкалық шотқа ____________________ теңге көлемінде __________ күнтізбелік күн мерзіміне қарыз беруді ұсынамын.

Қарыз шартының қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін __________теңге көлемінде Қарызды қайтаруға және __________теңге көлемінде қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссияны (сыйақыны) __________ теңге көлемінде бір жалпы төлеммен төлеуге міндеттенемін.

«iFinance» ЖШС-не мынадай талаптармен Қарыз шартын жасауды ұсынамын:

 

ҚАРЫЗ ШАРТЫ № __________

Алматы қ.

Күні: __________.

1. Шарттың мәні

Қарыз сомасы __________тенге

Қарыздың мерзімі __________ күнтізбелік күн.

Серіктестіктің шотына қайтарылатын қарыздың жалпы сомасы __________ теңге, қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссияны қоса алғанда __________тенге.

2. Қарызды беру талаптары

2.1. Егер Серіктестік Офертаны жолдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Офертада көрсетілген деректемелерге сай банк шотына қарыз сомасын аударса, онда Оферта және Қарыз шарты акцепттелген болып танылады.

2.2. Оферта мен Қарыз шарты акцепттелген жағдайда қарыз сомасын қайтаруға және қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссияны (есептелген сыйақыны) Офертада және Қарыз шартында көрсетілген көлемде және мерзімде төлеуге міндеттенемін.

2.3. Серіктестіктің Оферта мен Қарыз шартын акцепттемеуге құқылы екенін түсінемін.

2.4. Банк немесе бөгде ұйым мен қарыз сомасын банк шотынан қолма-қол ақшамен алған жағдайда немесе менің банк шотыма қолма-қол ақшасыз аударым алған жағдайда қолма-қол ақша қаражаттарын алғаным немесе қолма-қол ақшасыз аударымды алғаным үшін комисиялар мен басқа да төлемдер алатыны туралы хабардармын.

3. Деректерді беру және өңдеу шарттары

3.1. Офертада және Қарыз шартында көрсетілген барлық деректер, соның ішінде менің дербес деректерін толық және дұрыс болып табылатынын растаймын.

3.2. Мыналарға:

3.2.1. қажетті құқықтық және әрекетке қабілеттігімнің, сондай-ақ Қарыз шартын жасауға және орындауға қажетті барлық құқықтар мен өкілеттіктерімнің бар екендігіне;

3.2.2. қолымда Қазақстан Республикасының банкі шығарған қолданыстағы банк картасының және/немесе Қазақстан Республикасының банкінде ашылған ағымдағы шоттың бар екеніне;

3.2.3. қолымда Қазақстан Республикасының ұялы байланыс операторының ұялы телефонының тиісті түрде тіркелген нөмірі бар екеніне;

3.2.4. Офертаны жіберер алдында https://turbomoney.kz сайтына (бұдан әрі – Сайт) орналастырылған Серіктестіктің Құпиялылық саясатымен және Қарыздарды беру және қызмет көрсету Қағидаларымен танысқаныма кепілдік беремін.

3.3. Еркін, саналы және өз мүддеме әрекет ете отырып, Серіктестікке даю свое согласие Товариществу:

3.3.1. на обработку персональных данных, указанных в Оферте и Договоре займа, а также персональных данных, которые самостоятельно предоставил Товариществу при регистрации на Сайте Товарищества, в том числе: фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; данные удостоверения личности; ИИН, место проживания и на каком основании (наём или нахождение жилого помещения в собственности лица), семейное положение, количество детей, наличие в собственности транспортного средства, регистрационный номер транспортного средства (в случае его наличия); уровень образования; вид занятости; размер месячного дохода; даты следующей зарплаты; регион проживания; адрес фактического проживания; адрес регистрации; время проживания по текущему адресу; номер телефона; номер домашнего телефона (в случае представления); номер рабочего телефона (при наличии); электронная почта, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных, которая включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными Заемщика, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая передачу третьим лицам (в том числе, юридическим лицам), действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Товариществом, в том числе, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною обязательств по Договору займа с целью осуществления этими лицами действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по Договору), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, а также на трансграничную передачу данных. Я даю согласие на использование персональных данных для целей заключения с Товариществом Договора займа либо отказа в выдаче Займа, а также для последующего взыскания в судебном либо досудебном порядке денежных средств в случае нарушения мною своих обязательств по Договору займа;

3.3.2. на использование персональных данных до момента полного надлежащего исполнения мною своих обязательств по Договору займа. Я согласен с тем, что уведомлен о возможности отзыва согласия на использование персональных данных путем направления заявления Товариществу в простой письменной форме;

3.3.3. на то, что Товарищество вправе любым способом проверить любую сообщаемую мной информацию, в т.ч. посредством звонков Товариществом на указанные мной номера телефонов. Товарищество имеет право сообщать о том, что я собираюсь брать заем и задавать вопросы, проверяющие предоставленную мной информацию в Заявке/Оферте и Договоре займа;

3.3.4. мен ұсынған құжаттар мен көшірмелер, сондай-ақ Оферта мен Қарыз шартының түпнұсқасы Серіктестікте сақталатын болады;

3.3.5. Серіктестіктің Офертада және Қарыз шартында көрсетілген мәліметтерді тексеру үшін несие бюроларына жүгінуіне және мен туралы ақпарат алуына. Несие бюросын таңдау құқығы Серіктестікке беріледі және менімен қосымша келісу қажет емес;

3.3.6. Қарыз шартының қолданылу мерзімі ішінде Қарыз алушының кез келген банк шоттарынан осы Қарыз шартының 5.6 тармағында белгіленген кезектілікке сай ақшаны алып қоюға.

3.3.7. SMS-құлақтандыруды, почта хатын, телеграмманы, дауыстық хабарламаны, электрондық почта арқылы хабарламаны қоса алғанда кез келген байланыс арнасымен Серіктестіктен Қарыз шарты бойынша міндеттемелерді орындаудың басталғаны, сомасы көрсетілген мерзімі өткен берешектің туындағаны немесе бар екендігі туралы ақпараттық материалдарды, Қарыз шартын орындауға байланысты өзге да ақпаратты алуға. Бұл ретте аталған ақпарат жіберілімдерін үшін мен Серіктестікке өзімнің Серіктестікке берген кез келген байланыс ақпаратын пайдалануға рұқсат етемін.

3.3.8. Серіктестіктен Серіктестік қызметтері мен акциялары туралы жарнамалық материалдар мен ақпаратты алуға өз келісімімді беремін.

4. Сыйақыны есептеу

4.1. Қарызды пайдаланғаны үшін Қарыз алушы Қарыз берушіге Қарыз шартында белгіленген көлемде сыйақы төлеуге міндеттенеді.

4.2.Қарызды пайдаланғаны үшін сыйақы Қарызды алған күннен кейінгі күннен бастап қоса алғанда Қарыз берушінің шотына ақша қаражаттарын аударған күнге дейінгі Қарыз сомасының қалдығына есептеледі. Бұл ретте Қарыз алушының банк шотына Қарыз сомасы аударылған күн Қарызды алған күн болып есептеледі.

4.3. Қарызды пайдаланғаны үшін сыйақыны есептегенде бір жылдағы күндердің саны 365 күнге тең болып алынады.

5. Қарыз сомасын қайтару

5.1. Қарыз сомасын қайтару төлем күні (Қарыз мерзімінің соңғы күні) бірыңғай төлеммен іске асырылады және өзіне офертада көрсетілген деректемелер бойынша негізгі қарыз сомасы мен қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссияны (есептелген сыйақы) қамтиды, бұл ретте Қарыз сомасын қайтарғанда төлемнің мақсаты, өзінің ЖСН және Қарыз шарты нөмірі көрсетілуі қажет. Серіктестік атына Қарыздың өтелгені жөнінде төлем жүргізілгенін дәлелдейтін чектерді, түбіртектерді және асқа да құжаттарды сақтауға міндеттенемін.

5.2. Қарыз Қарыз берілген сәттен бастап ерте дегенде 5 (бес) жұмыс күн мерзімінен бұрын, толығымен немесе ішінара өтелуі мүмкін. Егер Қарыз көрсетілген мерзімнен ерте мерзімінен бұрын өтелсе, онда өтеуге сыйақының ең аз сомасы Қарызды 5 күн пайдаланған ретінде есептеледі.

5.3. Қарызды мерзімінен бұрын өтеу біржолғы төлеммен іске асырылады, ол өзіне негізгі соманы және қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссияны (сыйақыны) қамтиды.

5.4. Үшінші тұлғалардың қызметтерін пайдаланып, Серіктестіктің пайдасына ақша қаражаттарын аударғанда төлемдерді кешіктіру тәуекелдеріне өзіме аламын.

5.5. Қарызды қайтару сәті Серіктестіктің есеп шотына берешек сомасының аударылуы болып есептеледі.

5.6. Серіктестік ақша қаражаттарын алғанда, Серіктестік ақша қаражаттарын Қарыз шарты бойынша берешекті өтеуге мына кезектілікпен бағыттайды:

5.6.1. Қарыз шарты бойынша менің міндеттемелеріммен байланысты Серіктестіктің шығыстары;

5.6.2. Қарызды төлеудің мерзімін кешіктіргені үшін айыппұлдар мен тұрақсыздық айыбының сомалары;

5.6.3. Қарыз берілген күннен бастап оның қайтарылуы тиіс күнге дейінгі кезеңге есептелген қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссия (сыйақы) сомасы;

5.6.4. Негізгі қарыз.

6. Жауапкершілік

6.1. Мен Қарыз шарты бойынша төлемнің белгіленген мерзімін бұзған жағдайда 5 000 теңге көлеміндегі бекітілген бөліктен және мерзімі өткен әр күн үшін негізгі қарыз сомасының 3% көлемінде өсімақыдан құралған айыппұлды төлеуге міндеттенемін. Айыппұлды және өсімақыны төлеу мені әр мерзімі өткен күнге есептелетін Қарызды және қарызды пайдаланғаны және ұйымдастырғаны үшін комиссияны (сыйақыны) қайтару жөніндегі міндеттемемді орындаудан босатпайды.

6.2. Қарызды қайтару мерзімін кешіктіруге жол берген жағдайда Серіктестіктің берешекті сотқа дейінгі тәртіппен өндіріп алу үшін коллекторлық агенттікке жүгінуге немесе бұзылған құқықтары мен өзінің заңды мүдделерін қорғау үшін сотқа жүгінуге құқылы екендігіне өз келісімімді беремін.

6.3. Мен Қарыз шарты бойынша өзіме алған міндеттемелерді бұзған жағдайда Серіктестік, өз еркімен менің келісімімсіз, Құқықтарды беру шартын (цессия) жасау жолымен Қарыз шарты бойынша өзінің талап ету құқықтарын үшінші тұлғаға беруге, сондай-ақ несие бюроларына менің кешіктіруге жол бергенім туралы ақпарат беруге құқылы.

6.4. Мен Қарызды уақтылы өтеу жөніндегі міндеттемемді 90 (тоқсан) күннен астам мерзімге бұзған жағдайда, Серіктестік төленбеген төлемдер сомасына қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссияны (сыйақыны) есептеуді доғаруға құқылы (бірақ міндетті емес).

7. Қорытынды ережелер

7.1. Серіктестік пен менің арамда туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер сотың қарауына беріледі. Бұл ретте, дауды қараудыың наразылық тәртібі көзделмейді.

7.2. Мен Қарыз шарты бойынша өз міндеттемелерімді орындамаған жағдайда Серіктестіктің сот органдарына жүгінуге құқылы екенін және бұйрық өндірісі (сот бұйрығын шығару) жолымен Берешекті (негізгі қарыз сомасын, несиені ұйымдастырғаны үшін комиссияны, сыйақыны және тұрақсыздық айыбын) өндіріп алу рәсімі қолданылуы мүмкін екенін сезінемін және келісемін.

7.3. Қарыз шарты бойынша, Серіктестік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай сотқа жүгінуге құқылы. Дау Серіктестіктің тұрған жері бойынша сотта қаралуы тиіс.

7.4. Серіктестікке қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген соттылық қағидалары бойынша сотқа жолдануы мүмкін.

7.5. Осы Қарыз шартында көзделмеген барлық қалған жағдайда, Тараптар Серіктестіктің https://turbomoney.kz сайтында орналасқан Қарыздарды беру және қызмет көрсету Қағидаларын басшылыққа алады.

7.6. Мен осымен https://turbomoney.kz сайтында орналасқан Серіктестіктің Құпиялылық саясатымен және Қарыздарды беру және қызмет көрсету қағидаларымен танысқанымды растаймын.

ТАӘ ______________________________

Арнайы код (жай электрондық қолтаңба): ____________________

(Көрсетілген арнайы код бірегей болып табылады және Қазақстан Республикасының 07.01.2003 ж. № 370-II «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Заңының нормаларына сай жай электрондық қолтаңбаны білдіреді)